Huisregels

Bezoekers van Poppodium de Meester gaan akkoord met onderstaande huisregels

 • Poppodium de Meester werkt “cashless”. wat betekent dat alle consumpties per pin betaald moeten worden.
 • Voor het zelfstandig bezoeken van evenementen (zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteert de Meester een minimum adviesleeftijd van 16 jaar. Bij nachtevenementen hebben bezoekers onder de 18 jaar geen toegang.
 • Geldige legitimatie is verplicht. Zonder legitimatie geen toegang. Een geldige legitimatie is een ID, paspoort of rijbewijs.
 • Bezoekers kunnen gefouilleerd en/of gecontroleerd worden. Bezoekers stemmen hiermee in. Ook kan gebruik gemaakt worden van metaaldetectie.
 • Garderobegebruik is verplicht. de Meester is niet aansprakelijk voor schade aan en diefstal of vermissing van garderobe-items of de inhoud ervan. Bij het verliezen van het garderobenummer dient de bezoeker te wachten tot alle bezoekers buiten zijn. Daarna kan de jas worden meegenomen.
 • Handel in soft- en harddrugs en gebruik hiervan is in de Meester niet toegestaan.
 • Roken en het gebruik van e-smokers/vapes is binnen niet toegestaan.
 • De Meester schenkt geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar. Bezoekers die alcohol doorgeven aan personen onder de 18 jaar en personen onder de 18 jaar die alcohol nuttigen, wordt de toegang ontzegd.
 • Het gebruiken of dragen van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt is verboden.
 • Ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook, wordt absoluut niet getolereerd. Onder ongewenst gedrag verstaat De Meester onder andere: racistische, fascistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen (en/of kleding), ongewenste intimiteiten, hinderlijk en/of agressief gedrag, vernielingen en geweld, etc. Respect voor medebezoekers, het personeel van de Meester en het gebouw is vereist.
 • Personen die onder invloed zijn van drank of drugs wordt de toegang geweigerd.
 • Op diverse plaatsen, binnen en buiten de Meester, hangen beveiligingscamera’s. Een ieder die De Meester bezoekt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Dieren worden niet toegelaten mits het een hulphond betreft.
 • Het meenemen van eigen consumpties is verboden.
 • Het is niet toegestaan om consumpties mee te nemen naar buiten.
 • Het is verboden om zich met meerdere personen in één toiletruimte te bevinden.
 • Het maken van foto’s is toegestaan, mits de optredende artiesten hiertegen geen bezwaar maken en artiesten, personeel en publiek niet worden gehinderd. Gebruik van flits en/of statief is niet toegestaan. Professioneel cameragebruik alleen met aantoonbare schriftelijke toestemming van de artiesten.
 • Instructies van het personeel van De Meester dienen in het belang van eigen veiligheid direct opgevolgd te worden.
 • Bij overtreding van de regels wordt toegang ontzegd, zonder restitutie van entreegeld.
 • Denk bij het verlaten van De Meester a.u.b. aan de buren.
 • In diverse ruimtes in De Meester wordt meer dan 85 dB(A) aan geluid geproduceerd. De Meester aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de nadelige gevolgen die hierdoor wellicht kunnen optreden aan het gehoor, noch voor andere gevolgen van het bezoek aan De Meester kan door De Meester aansprakelijkheid aanvaard worden. Gehoorbescherming is te verkrijgen in de garderobe.
 • Er wordt gebruik gemaakt van stroboscoop licht en theaterrook, kun je hier niet goed tegen dan dien je hier zelf rekening mee te houden.
 • Het overtreden van de huisregels, alsmede het uitlokken of aanzetten tot overtreding, leidt altijd tot verwijdering uit De Meester in de vorm van een voorlopig lokaalverbod. Dit duurt tenminste tot de eerstvolgende bijeenkomst van het managementteam welke vervolgens de uiteindelijke straf bepaalt. Indien besloten wordt tot een verlenging van het lokaal verbod of een definitief lokaalverbod, wordt dit gemeld bij de politie. Overtreding van dit lokaalverbod leidt tot aangifte en uitzetting door de politie en de bijbehorende gerechtelijke procedure. Van strafbare feiten die gepleegd worden in De Meester wordt te allen tijde aangifte gedaan bij de politie. Klachten, van welke aard dan ook, kunnen schriftelijk bij De Meester worden gemeld. Klachten dienen binnen 7 dagen na het moment van ontstaan te worden gemeld. Daarna vervalt het “klachtrecht”.
 • Privacy
  Sinds mei 2018 is de privacywet veranderd. De nieuwe wet (AVG) stelt strengere eisen aan het omgaan met uw persoonsgegevens. Deze website maakt deel uit van De Schoor, Welzijn in Almere. Om goed om te gaan met de privacy van iedereen die bij De Schoor geregistreerd staat of wordt, hebben we onze werkwijze rond privacy aangepast. Op www.deschoor.nl\privacy leest u er meer over leest u er meer over.