Privacy Policy

Poppodium de Meester gaat op een veilige manier om met jouw persoonsgegevens en respecteert jouw privacy. Wij houden ons hierbij aan de volgende uitgangspunten: Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie en juistheid. Poppodium de Meester neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Poppodium de Meester sluit met derden (zoals website hosting (Eagerly), ticketprovider (Stager), kassasysteem (Twelve) die gegevens verwerken) een verwerkersovereenkomst.

Poppodium de Meester kan jouw persoonsgegevens verwerken om één of meer van de volgende redenen:

  • Je maakt gebruik van diensten van Poppodium de Meester
  • Je hebt aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van onze activiteiten
  • Je hebt zelf deze gegevens verstrekt bij het invullen van een formulier op de website, een papieren formulier of op een andere wijze aan ons verstrekt
  • Je hebt toestemming gegeven om de persoonsgegevens te mogen verwerken c.q. gebruiken
  • Je levert diensten aan Poppodium de Meester

Om onze overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren en om afspraken met jou na te kunnen komen, verwerken wij deze gegevens in onze database. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben gekregen.

Onderaan iedere mailing of nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of je af te melden. Als je de gegevens die wij over jou hebben geregistreerd wilt inzien, aanpassen of uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kun je contact met ons opnemen via onderstaand e-mailadres. Poppodium de Meester bewaart jouw gegevens niet langer dan wettelijk verplicht of nodig voor de realisatie van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Je kunt te allen tijde inzicht verkrijgen in ons verwerkingsregister. Daarin gaan wij uitgebreid in op de gegevensverwerking en de grondslagen waarop wij de verwerking van persoonsgegevens baseren.

Op het moment dat er substantiële wijzigingen plaatsvinden, kan deze privacyverklaring wijzigen. Wij zullen dit dan duidelijk vermelden op de website. Wij controleren regelmatig of we aan de wetgeving voldoen.

Voor vragen of informatie kun je contact via info@poppodiumdemeester.nl

 

 

Poppodium de Meester handles your personal data securely and respects your privacy. We adhere to the following principles: legality, propriety, transparency, and accuracy. Poppodium de Meester takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure, and unauthorized changes. Poppodium de Meester enters into processing agreements with third parties (such as website hosting (Eagerly), ticket provider (Stager), and cash register system (Twelve)) who process data.

Poppodium de Meester may process your personal data for one or more of the following reasons:

  • You use services of Poppodium de Meester
  • You have indicated that you want to stay informed about our activities
  • You have provided this information yourself by filling out a form on the website, a paper form, or in another way
  • You have given permission to process and use the personal data
  • You provide services to Poppodium de Meester

To execute our agreement with you and fulfill our commitments to you, we process this data in our database. The data is stored on secure servers. We do not collect or use information for other purposes unless we have obtained your prior consent.

At the bottom of each mailing or newsletter, you will find the option to adjust your details or unsubscribe. If you want to view, adjust, or delete the data we have registered about you, you can contact us via the email address below. Poppodium de Meester does not retain your data longer than legally required or necessary to achieve the purposes for which it was collected and processed.

You can gain insight into our processing register at any time. In it, we provide detailed information on data processing and the legal grounds on which we base the processing of personal data.

If there are substantial changes, this privacy statement may change. We will clearly announce this on the website. We regularly check compliance with the legislation.

For questions or information, you can contact us via info@poppodiumdemeester.nl